Fumana amaphepha ane...
 
Yenza lento kwibhokisi yokukhangela
Chwetheza amagama abalulekileyo: impuku ye-tricolor terrier
Faka owona magama kwizicaphuli: "ibuzi ingqeke"
Chwetheza OR ngaphakathi kwawo nke amagama owafunayo: encinane OR ngokomo
Faka imboniso yonciphisa ngaphambi kwamagama ongawafuniyo: -isikrekethi, -"i-Jack Russell"
ukuya
Faka izingxi ezimbini phakathi kwamanani kwaye ufake inani lomlinganiso: i-10..35 lb, $300..$500, ka-2010..ka-2011
Emveni koko ucuthe iziphumo zakho...
Fumana amaphepha kulwimi olukhethayo.
Fumana amaphepha apapashwe kummandla othile.
Fumana amaphepha avuselelwe ngaphakathi kwexesha olichazayo.
Phendla isayithi enye (njenge wikipedia.org ) okanye unqande iziphumo zakho zedomeyni ezinje ngo .edu, .org or .gov
Phendla imiqathango kwiphepha lanko, isihloko sephepha, okanye idilesi yewebu, okanye iilinki kwiphepha olikhangelayo.
Xelal Uphendlo Olukhuselekileyo ukuba makasuswe na umxholo onamanyundululu.
Phendla amaphepha kuhlobo olukhethayo.
Phendla amaphepha ongakhululeka ukuwasebenzisa ewena siqu.
Ungaphinde u-
Find pages that are similar to a URL
Khangela amaphepha owandwendwele
Sebenzisa ii-ophareyitha kwibhokisi yokukhangela
Yenza iisetingi zokukhangela zikulungele